Wednesday, 29 January 2014

முன்று நாட்களில் 10 பேருக்கு மார்பக புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை

மதுரை : ஜூலை  22 மதுரை குரு கேன்சர்  சென்ட்டர்  மருத்துவமனையில் முன்று நாட்களில்  பத்து  பேருக்கு மார்பக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளபட்டது
 
http://www.cancer-treatment-madurai.com/types-of-cancer-breast-cancer.php
இம்மருத்துவமனையில்  கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் சிகிசெய் பெற வரும் புற்று நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது .
அரசு தனியார் மருத்துவமனை சார்பில் கலைஞர் காப்பிட்டு திட்ட இலவச  மருத்துவ மனை முகாம் நடைபெறுவதால் நோயாளிகள் ஆரம்ப நிலையில் கண்டறியப்பட்டு சிறப்பு சிகிச்சை வல்லுநர்கள் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு பரிந்துரைக்கபடுகின்றனர் .
 
குரு கேன்சர் சென்டர் மருத்துவமனையில் கடந்த வாரத்தில் மட்டும் மூன்று நாட்களில் பத்து பேருக்கு டாக்டர் பாலமுருகன் தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் மார்பக  புற்று நோய் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டனர் இம்மருத்துவமனையில் மார்பக புற்று நோய் மார்பகத்தை அகற்றாமலயே  புற்று நோய் கட்லறை மட்டும் அகற்றி அறுவைசிகிச்சை செய்யபடுகிறது . கலைஞர் காப்பிட்டு திட்டத்தின் மூலம்  இதுவரை அயரிதிர்க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது .டீதன் தமிர்கத்தில் புற்று நோய் சிகிச்சையில் இம்மருத்துவமனை முதலிடம் வகிக்கிறது
 
இது தவிர அரசு உழியர்கள்,   ப்ச்னல் உழியர்கள் அணைத்து இன்சூரன்ஸ் கப்பீட்டாலர்கலுக்கும் கட்டணம் இல்லா சிகிச்சை அளிக்கபடுகிறது.
வெப்சைட் :www.cancer-treatment-madurai.com

http://www.cancer-treatment-madurai.com

Thursday, 9 January 2014


g[w;Wnehia fl;Lg;gLj;j tHpKiwfs;
g[w;Wneha; vd;why; vd;d?
g[w;Wneha; (Cancer) vd;why; vd;d? vd;gij mwptjw;F Kd;g[ bry; vd;why; vd;d? vd;gij mwpa ntz;Lk; xU tPL vt;thW gy;yhapuf;fzf;fhd br';fshy; fl;lg;gLfpwnjh mnj nghy; ekJ clYk; nfhof;fzf;fhd bry;fshy; MdJ. ,e;j bry; tsut[k;. mHat[k; (Cell Division) jd;ik bfhz;lJ. Rpy fhuz';fshy; (Mutation) ,e;j bry; mHpahky; bjhlh;e;J tsh;e;J fl;oahf khWfpwJ. ,e;j mghpkpjkhd tsh;r;rpna nfd;rh; vdg;gLfpwJ. ,e;j bry;ypy; khw;wj;ij Vw;gLj;Jk; Rw;Wg;g[wf; fhuzpfs; fhh;rpndh#d; (Carcinogen) vd;W miHf;fg;gLfpwJ.
g[w;Wnehapd; mwpFwpfs;: g[w;Wneha; Vw;gl;Ls;s cWg;gpidg; bghWj;J mwpFwpfs; fhzg;gLfpwJ. cjhuzkhf khh;gf g[w;Wneha; khh;gfj;jpy; typa[ld; Toa fl;o khh;gff; fhk;gpy; ePh; tojy;/ khh;gfj;jpy; bjhlh;e;J Mwhj g[z;fs;.
fh;;g;gg;ig g[w;Wneha; - motapw;wpy; cz;lhFk; typ/- mjpf ,uj;jg; nghf;F/ bts;idg;gLjy;
tha;g;g[w;W neha;:- tha; kw;Wk; ehf;Fg; gFjpapy; typa[ld; bjhlh;e;J Mwhj g[z;fs; tapW kw;Wk; Fly; g[w;Wneha;/ - grpapd;ik/ tapw;wpy; typ/- czt[ cz;;lt[ld; Vw;gLk; the;jp/- kyr;rpf;fy;.
g[w;wnehia fz;Lgpog;gJ vg;go:
g[w;Wneha;f;fhd mwpFwpfs; bjhlh;e;J fhzg;gl;lhy; g[w;Wneha; cs;sjh vz fz;lwpa fPH;f;fz;l ghpnrhjidfs; bra;a ntz;Lk;.
X- RAY/ FNAC, Mammogram, Biopsy
,e;j nrhjidapy; g[w;W neha; cs;sJ vd fz;lwpag;gl;lhy; g[w;Wneha; mnj ,lj;jpy; kl;Lk; cs;sjh my;yJ kw;w cWg;gpfSf;Fk; gut[a[s;sjh? vd fz;lwpaBone Scan, CT Scane, MRI Scan bra;a ntz;Lk;
,e;j ghpnrhjidfs; bra;j gpd;g[ mjd; jd;ikf;F Vw;g _d;W tifahf gphpf;fyhk;.
1. Muk;g epiy ( Early Stage)
2. Kw;wpa epiyapYk; kw;w cWg;g[fSf;F guthj epiy (Locally Advanced Cancer)
3.. nfd;rh; cs;s ,l';j;jpypUe;J kw;w cWg;g[fSf;Fk; gutpaepiy (Metestatic Cancer)
g[w;Wneha; rpy cz;ikfs;:
1. ,J xUthplk; ,Ue;J kw;wtUf;F guthJ-bjhw;w nehay;y
2. guk;giuahf tUtJ ,y;iy
3. gahg;rp kw;Wk; mWitrpfpr;irfs; Fzg;gLj;Jtjw;fhf bra;ag;gLfpd;wd. ,e;j rpfpr;irf;F gpd;g[ ,J guthJ.
g[w;Wneha; FzkhFjiy eph;zapf;Fk; fhuzpfs;:
1. c';fspd; kUj;Jthpd; mwpt[j;jpwik/ mDgtk;/ g[w;Wneha; rpwg;g[ kUj;Jthplk; rpfpr;iraspf;Fk; nghJ btw;wp tha;g;g[ mjpfk.;
2. g[w;Wnehia gw;wpa[k;/ mjd; rpfpr;iriag; gw;wpa[k; c';fspd; mwpt[ kw;Wk; <LghL
3. g[w;Wneha; cs;s cWg;g[
4. g[w;Wnehapd; Stage
4. g[w;Wneha;f;F rpfpr;iraspf;Fk; kUj;Jtkidapy; rpfpr;iraspf;Fk; nghJ btw;wp tha;g;g[ mjpfk;. FU nrd;rh; brd;lh; g[w;Wneha;f;F rpfpr;ir mspg;gjw;fhf cs;s rpwg;;g[ kUj;Jtkid.
,k;kUj;Jtkid Dr.S.G. ghyKUfd; etPd rpfpr;irapd; _yk; (mWit rpfpr;ir/ kUj;Jtrpfpr;ir/ fjhpaf;f rpfprpir) g[w;Wnehia Fzg;gLj;jp tUfpwhh;. nkYk; tpgu';fSf;F: bkhigy;: 94864-67768


khh;gf g[w;Wneha; vjdhy; tafpwJ?
khh;gf g[w;Wnehapd; jd;ikiaa[k; mjw;Fhpa rpfpr;ir Kiwfisa[k; ,f;fl;Liuapy; vspa eilapy; bjspthf Twp ,Ug;gjhYk;/ nkYk; nehahspfs; kUj;Jthplk; bry;Yk;nghJ mthplk; nfl;Fk; nfs;tpfs; Fwpj;Jk; TwpapUg;gjhYk; g[w;Wnehahspfs; mth;fspd; g[w;Wneha;rpfpr;iria ijhpakhf vjph;bfhz;L btw;wpaila cWJizahf ,Uf;Fk;.
ekJ ehl;oy; bgz;fSf;F cz;lhFk; g[w;Wneha;fspy; khh;gf g[w;Wneha; ,uz;lhtJ ,lk; tfpf;fpwJ. cyf mstpy; ,J Kjyplj;jpy; ,Uf;fpwJ. ,e;jpahtpy; Tl Kk;ig nghd;w efh; gFjpfspy; Kjyplj;jpy; cs;sJ.
khh;gf g[w;Wneha;/ cly; gUkd; (obesity) jhkjkhf FHe;ij bgWjy; (Late child birth) FHe;ijapd;ik/ Fiwe;j tajpy; gUtkiljy(Early Menopause) nghd;w fhuz';fshy; tUfpwJ. nkw;Thpa fhuz';fs; cs;s vy;nyhUf;Fk; tUtjpy;iy ,th;fspy; ahUf;F kugZtpy; FiwghLfs; cs;snjh mth;fSf;F g[w;Wneha; tuf;Toa tha;g;g[ cs;sJ.
Cancer = Genetic Factor X Environmental Factor.
g[w;Wneha; = kugZ fhuzpfs; X Rw;Wg[z;fhuz;fSk;/ cly;guU
1. fl;ofs; fodj;jd;ika[ld; fhzg;gLjy;
2. typ ,y;yhj fl;ofs;
3. fl;o ,Uf;Fk;nghJ khh;gf fhk;g[fs; cs;;spGf;Fk; jd;ik.
4. g[z;zhf khWk; fl;ofs;
5. khh;gff; fl;ofSld; Toa mf;Fy;fspy; cz;lhFk; fl;of;
nkw;fz;l gz;g[fs; ,Ue;jhy; g[w;Wneha; fl;oahf ,Uf;fyhk;.bgz;Zf;F g[w;wneha; rpfpr;ir: jdpahh; kUj;Jtkid rhjid
jpUg;gu';Fd;wk; mf;6 - kJiu khtl;lk;/ igf;fhuh FU nfd;rh; kUj;Jtkidapy;/ bgz; xUtUf;F Kfj;j;y; gutpapUe;j g[w;Wneha;f; fl;oia mWitrpfpr;ir _yk; mfw;wp kUj;Jth;fs; rhjid g[hpe;jdh;.
,JFwpj;J/ mk;kUj;Jtkidiar; nrh;e;j lhf;lh; ghyKUfd; TWifapy;/ tpUJefh; vhpr;fe;jk; gFjpiar; nrh;e;j bgz; xUth; fle;j 3 khj';fshf _f;fpy; uj;jk; tHpe;J mtjpg;gl;lhh;. gy ,l';fspy; mth; rpfprpir bgw;Wk; Fzkilahjjhy;/ FU nfd;rh; brd;lhpy; rpfpr;irf;F te;jhh;.
mtUf;F vz;nlh!;nfhg;gp _yk; _f;fpd; cs;s fl;o ,Ug;gJ bjhpate;jJ.
nkYk; mJ _f;fpd; nky; ftiuj; jhz;o _isg; gFjp kz;il Xl;ld; mog;gFjp tiu gutpapUe;jJ.
fl;oapd; epiyiaf; fUj;jpy; bfhz;L/ mtUf;F f;nudpna vdg;gLk; rpf;fyhd mWit rpfpr;ir bra;a Kot[ bra;ag;gl;lJ.
vdJ jiyikapy;/ g[w;Wneha; mWit rpfpr;ir kUj;Jth;fs; kzp/ muk;/ FU_h;j;jp/ ckh knf!;tud; kaf;ftpay; kUj;jth; I. re;jpunrfud; Mfpa kUj;Jtf; FGtpdh; 6 kzp neuk; mWit rpfpr;ir nkw;bfhz;L mg;bgz;zpd; Kfj;jpy;; ,Ue;j 100 fpuhk; g[w;Wneha; fl;oia mfw;wpdh;. ,jdhy;/ mtuJ Kfj;jpy; Vw;gl;l btw;wplj;ij rhpbra;J mtuJ Kf mHF ghjpf;fhjthW mWit rpfpr;ir bra;ag;gl;lJ.
,Jnghd;w mWit rpfpr;ir kJiuapy; Kjd;Kiwahf ele;Js;sJ Kjd;Kiwahf ele;Js;sJ Fwpg;gplj;jf;fJ vd;whh; mth;.

3 ehl;fspy; 10 ngUf;F khh;gf g[w;Wneha; mWit rpfpr;ir
kJiu/ #@iy 22 kJiu FU nfd;rh; nrd;lh; kUj;Jtkidapy; 3 ehl;fspy; 10 ngUf;F khh;gf g[w;W neha; mWit rpfpr;ir nkw;bfhs;sg;gl;lJ.
,k;kUj;Jtkidapy; fiy"h; fhg;gPl;L jpl;lj;jpd; fPH; rpfpr;ir bgw tUk; g[w;Wnehahspfspd; vz;zpf;if mjpfhpj;J tUfpwJ.
muR / jdpahh; kUe;Jtkid rhh;gpy; fiy"h; fhg;gPl;L jpl;l ,ytr kUj;Jt Kfhk; eilbgWtjhy; nehahspfs;Muk;g epiyapy; fz;lwpag;gl;L rpwg;g[ rpfpr;ir ty;Yeh;fs; ,Uf;Fk; kUj;Jtkidf;F ghpe;Jiuf;f;gLfpd;wdh;.
FU nfd;rh; brd;lh; kUj;Jtkidapy; fle;j thuj;jpy; kl;Lk; 3 ehl;fspy; 10 ngUf;F lhf;lh; ghyKUfd; jiyik apyhd kUj;JtFGtpdh; khh;gf g[w;Wneha; mWit rpfpr;ir nkw;bfhz;ldh;. ,k;kUj;Jtkidapy; khh;gf g[w;Wnehf;F khh;gfij mfw;whknyna g[w;Wneha; fl;oiwa kl;Lk; mfw;wp mWit rpfpr;ir bra;ag;gLfpwJ. fiy"h; fhg;gPl;L jpl;lj;jpy; ,Jtiu 1000 f;Fk; nkw;gl;lth;fSf;F mWit rpfpr;ir bra;ag;gl;Ls;sJ. Bjd; jkpHfj;jpy; g[w;Wneha; rpfpr;irapy; ,k;kUj;Jtkid Kjyplk; tfpf;fpwJ. ,Jjtpu muR CHpah;fs; gpv!;vd;vy; CHpah;fs; midj;J ,d;R{ud;!; fhg;gP;;l;lhsh;fSf;Fk; fl;lzkpy;yh rpfpr;ir mspf;fg;gLfpwJ. nkYk; bjhlh;g[f;F 94427-29311/97878-85707 vd;w vz;fspy; bjhlh;g[ bfhs;syhk;.fh;g;gtha; g[w;Wneha; ghjpj;j; bgz;Zf;F mWit rpfpr;ir
kJiu/ #@d;30 fh;g;gtha; g[w;Wneha; ghjpj;j bgz;Zf;F FU kUj;Jtkid lhf;lh;fs; btw;wpfukhd mWit rpfpr;ir bra;J fhg;ghw;wp cs;sdh;.
fh;g;gtha; g[w;Wneha;
kJiu khtl;lk; jpUk';fyk; mUnf cs;s bghd;dky';fyj;ij nrh;e;jth; uhkh;. ,tuJ kidtp fdp (taJ 44)/ fh;g;gtha; g[w;W nehahy; ghjpf;fg;gl;L ,Ue;jhh;. fjph;tPr;R rpfpr;ir mspf;fg;gl;l epiyapy; tapw;Wtypa[ld; mtjpg;gl;l ,th; rpfpr;irf;fhf kJiuapy; cs;s FU kUe;Jtkidapy; mDkjpf;fg;gl;lhh;. lhf;lh;fsl ghpnrhjid elj;jpanghJ ghjpf;fg;gl;l bgz;fdpf;F/ fh;g;g thapy; g[w;W neha; fl;o ,Ug;gJk;/ me;j fl;oahdJ Kd;dhs; rpW ePh; iga[lDk;/ gpd;dhy; kyf;FlYlDk; xl;o ,Ug;gJk; bjhpate;jJ.
rpf;fyhd ,e;j nehia bgy;ypf vf;!;blnurd; vd;w mWit rpfpr;ir bra;jhy; kl;Lnk nehahspia Fzg;gLj;j Koa[k;
khw;Wg;ghij
,jd; _yk; g[w;Wneha; ghjpf;fg;gl;Ls;s cWg;g[fshd fh;g;gg;ig/ kyf;Fly; kw;Wk; rpWePh;g;ig Mfpa midj;ija[k; mfw;wptpl;L/ mt;thW mfw;wpagpd;dh; kyk; kw;Wk; rpWePh; bry;tjw;F khw;Wg;ghij Vw;gLj;j ntz;Lk;.
,e;j rthyhd mWitrpfpr;iria FU kUj;Jtkidapd; g[w;Wneha; mWitrpfpr;ir epg[zh; lhf;lh; v!;.#p. ghyKUfd; jiyikapy; lhf;lh;; V.vd;.FU _h;j;jp Mfpnahh; ml';fp FGtpdh; btw;wpfukhf bra;J Koj;jdh;.
jw;nghJ mWitrpfpr;ir bra;ag;gl;l fdp/ eykhf cs;sjhy; lhf;lh;fs; bjhptpj;jdh;. ,J Fwpj;J lhf;lh; ; v!;.#p. ghyKUfd; TWifapy; kUj;Jtj;Jiwapy; Vw;gl;Ls;s g[jpa fz;Lgpog;g[fs; / mWitrpfpr;ir bjhHpy;El;g';fs; kw;Wk; jPtpu trjpfs; fhuzkhf ,e;j mWitrpfpr;iria btw;wpfukhf bra;a KofpwJ. ,t;thW mWit rpfpr;ir Kof;fg;gl;l nehahspfspy; 50 rjtPjk; ngh; 5 tUl';fSf;Fk; nky; ve;j gur;rpidakpd;wp thH;fpd;wdh;. Kw;wpa g[w;WthH;fpd;wdh;. Kw;wpa g[w;Wnehahf ,Ue;jhYk; gakpd;wp Kiwahd rpfpr;iria nehahspfs; vLj;Jf; bfhz;lhy; g[w;Wneha; Fzkila mjpf tha;g;g[s;sJ vd;whh;.bgz;zpd; tapw;wpy; ,Ue;J 30 fpnyh fl;o mfw;wk;
kJiu/ #@iy 13: kJiu igf;fhu FU g[w;Wneha; kUj;Jtkidapy; rhtpj;jphp(50) vd;w bgz;zp;d; tapw;wpy; ,Ue;J 30 fpnyh vila[s;s fl;oia lhf;lh;fs; mWitr;rpfpr;ir _yk; mfw;wpdh;.
kJiu khtl;lk;/ thog;gl;o jhYfh/ fUg;gl;oiar; nrh;e;jth; rhtpj;jphp. ,tuJ fzth; nrJkfh uh#h. ,th; ,we;Jatl;lhh;. ,th;fSf;F xU kfDk; xU kfSk; cs;sdh;. Rhtpj;jphprpy khj';fshf fLk; tapw;W typahy; mtjpg;gl;Lte;jhh;. gy ,l';fspy; mZfpa[k; ve;j gyDk; fpilf;ftpy;iy.
,e;epiyapy; FU g[w;W neha; kUj;Jtkidapy; rpfpr;irf;F te;j mtiu lhf;lh;fs; v!;.#p. ghyKUfd; jiyikapyhd kUj;Jth;fs; !;nfd; bra;J ghh;j;jnghJ mtuJ tapw;wpy; fl;o ,Ug;gJk;/ fh;g;gg;ig rpidKl;ilapy; fl;o cUthfpapUg;gJk; bjhpe;jJ.
,ijaLj;J lhf;lh ; v!;.#p. ghyKUfd/; lhf;lh; fy;gdh/ kaf;ftpay; epg[zh; lhf;lh; re;jpunrfh; Mfpnahh; ml';fpa FHtpdh; mg;bgz;Zf;F mWitr; rpfpr;ir bra;J mtuJ tapw;wpy; ,Ue;j 30 fpnyh fl;oiw mfw;wpdh;.
,e;j mWitr; rpfpr;ir fiy"h; fhg;gPl;Lj; jpl;lj;jpd; fPH; vt;tpj fl;lzKk; ,y;yhky; bra;ag;gl;ljhf lhf;lh; ; v!;.#p. ghyKUfd; bjhptpj;jhh;.Muk;g epiyapy; fz;lwpe;jhy; g[w;Wnehia Fzg;gLj;jyhk;
kJiu/ #@iy 11- Muk;gf;fl;l epiyapnyna fz;lwp;e;jhy/ g[w;Wnehia vspjhf Fzg;gLj;jyhk;/ vd kJiu igf;fhuh FU g[w;W neha; kUj;Jtkid/ mWit rpfpr;ir epg[zh; lhf;lh; ghyKUfd; bjhptpj;jhh; lhf;lh;fs; jpUnyhf re;jpud;/ ghyKUfd; kaf;ftpy; epg[zh; re;jpunrfud; TwpahjhtJ: bjd; jkpHfj;jpy; Kjd;Kiwahf nyg;uh!;nfhg;gp _yk; jGk;gpy;yhky; fh;g;gg;ig g[w;W neha;f;F mWit rpfpr;ir bra;Js;nshk;. _d;nw ehl;fspy; 10 bgz;fSf;F khh;gf g[w;Wneha; mWitrpfpr;ir bra;ag;gl;Ls;sJ. 
http://cancer-treatment-madurai.com/
 
Midj;J khh;gf g[w;Wneha;f;Fk; khh;gfj;ij mfw;w ntz;oajpy;iy. g[w;Wneha; fl;oia kl;Lk; mfw;Wk; Kiwia ifahs;fpnwhk;. jtph;f;f Koahj neu';fspy; khh;gfj;ij mfw;wpdhYk;/ khw;W khh;gfk; bghUj;jg;gLk;. Rij/ vUk;g[ / ehf;F[ rpWePufk; vd midj;J g[w;Wnehiaa[k; Muk;g epiyapy; fz;lwpe;jhy; Fzg;gLj;JtJ vspJ. mWitrpfpr;ir/ fPnkh bjugp/ fjphpaf;f rpfpr;iria ,ize;J bra;a[k; nghJ TLjy; gyd; fpilf;Fk; vd;wdh;.